Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.října 2010 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím on-line služby internetového obchodu na dálku provozované na internetových stránkách www.signalni-generatory.cz a dalších aliasech s identickým obsahem: www.signalnigeneratory.cz, www.generatory-funkci.cz, www.generatoryfunkci.cz, www.funkcni-generatory.cz, funkcnigeneratory.cz a na aliasech s anglickou verzí www.signal-generators.eu, www.signalgenerators.eu a www.dds-function-generators.eu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Údaje o dodavateli:
Ing. Martin Olejár
tel.: +420 608 529 181
se sídlem: Oválová 12, Praha, 160 00, Česká republika
IČO: 71319166
DIČ: CZ8604240348

Bankovní spojení:
1730160123/0800 Česká spořitelna
IBAN Code: CZ54 0800 0000 0017 3016 0123

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Spotřebitel/kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Vznik kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu se spotřebitelem na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího spotřebitele prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Jako potvrzení doručení objednávky kupující spotřebitel obdrží automaticky generovanou odpoveď na zaslanou objednávku. Není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky
Hledání v ceníku internetového obchodu může provádět každý bez nutnosti registrace. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně. Přijetí objednávky a dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Storno objednávky můžete provést prostřednictvím elektronické adresy nebo telefonního čísla uvedených v kontaktech a to nejpozději do převzetí dodávky přepravní firmou.

Dodací podmínky
Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku nejpozději do 5. pracovního dne v případě, že zboží je skladem. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Úplný daňový doklad/fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu a zaškrtnete v objednávce, že vyžadujete vystavení faktury. U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele.

Platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno se „slevou” nebo v „akci” platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a PHE. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. V případě nákupu v celkové výši nad 4000,-Kč expediční poplatky neúčtujeme.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
a) hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky
b) bezhotovostní platbou bankovním převodem

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Cena zboží, které je tzv. elektrozařízením ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, je uváděna včetně poplatku za likvidaci historického elektrozařízení (tzv. PHE), který je podle tohoto zákona prodávající povinen odvádět do kolektivního systému. (Tato úprava vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES.)

Pro držitele karet ISIC , ALIVE , IYTC nebo ITIC poskytujeme slevu ve výši 10% na všechny produkty.

Expediční náklady
Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány v rámci ČR, Slovenska a uvedených evrospkých států. Při nákupu v celkové výši nad 4000,- Kč expediční náklady neúčtujeme. Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Převzetí zboží
Objednané zboží můžete převzít:
a) prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta
b) osobně po předchozí telefonické dohodě
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. V případě, že zboží uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, bylo poškozeno, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Záruční doba, reklamace
Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu. Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i dopis s podrobným popisem závad a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu) a záruční list, případně jeho kopie (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku zaslat ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato). Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme obvykle během 10 pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován/a. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Náklady na přepravu od dodavatele zpět ke kupujícímu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
b) mechanickým poškozením a opotřebením, přirozeným stárnutím materiálů
c) živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy
Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží včetně písemného vyjádření, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady. Zboží lze vrátit zasláním formou cenného balíku, nikoliv dobírkou. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, V případě vrácení počítačového programu právo na odstoupení od kupní smlouvy zaniká, je-li porušen originální obal tohoto programu. Je-li součástí dodávky zboží počítačový program (jako příslušenství věci) a dojde-li k porušení originálního obalu tohoto programu, vrácená částka bude v tomto případě nižší o částku nutnou k pořízení originálního počítačového programu. V takovém případě zůstává tento software s porušeným originálním obalem majetkem kupujícího. Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (případně jeho kopie; pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.